Base 1a. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, denominació d’auxiliar administratiu, grup C2, per cobrir vacants, substitucions, per a la execució de programes o projectes de caràcter temporal, per excés o acumulació de tasques i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament d’Ascó.
La jornada i l’ horari de treball correspondran segons el del lloc a cobrir. En cas de nomenament en règim funcionari interí per execució de programa, s’efectuarà per un any, sens perjudici de l’establert per l’article 10.1.c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público referent als nomenaments per a la execució de programes o projectes de caràcter temporal que no podran tenir una duració superior a tres anys.

(…)

Descàrrega del document [+] Informació (Bases)

 

Inici del tràmit Accès a la sol·licitud