El Govern i l’administració municipal correspon a l’Ajuntament, integrat per l’alcaldia i els Regidors i les Regidores.

L’organització municipal respon a les següents regles:

a) L’Alcalde, els Tinents i les Tinentes d’Alcalde i el Ple.

b) La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

c) En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple, existiran, òrgans que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors/es pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors/es que tinguin en el Ple.

d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions existeix en els municipis que el Ple així ho acordi, pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels i de les seus/seves membres, o així ho disposi el seu Reglament orgànic.

i) La Comissió Especial de Comptes.

Les lleis de les comunitats autònomes sobre el règim local podran establir una organització municipal complementària a la prevista en el nombre anterior.

Els propis municipis, en els reglaments orgànics, podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en les lleis de les comunitats autònomes a les quals es refereix el nombre anterior.

TITULAR COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
Ple Junta de Govern Local L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 22.2.j) LRBRL
Ple Junta de Govern Local La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 22.2.k) LRBRL
Ple Junta de Govern Local Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. 22.2.m) LRBRL
Ple Junta de Govern Local Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. DA 2a TRLCSP
Ple Junta de Govern Local L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 22.2.ñ)
Ple Junta de Govern Local L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcaldia o la Presidència, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. DA a TRLCSP
Alcalde
/
Amadeu Pros i Franquet Urbanisme i Mobilitat, Governació i Protecció Civil, Agricultura i Camins, Esports
1r Tinent d'Alcalde
/
Carolina Baiges i Gabaldà Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Medi Ambient i Sostenibilitat, Formació i Treball
2a Tinenta d'Alcalde
/
Aida Roige i Màdico Participació Ciutadana i Transparència, Dona i Igualtat, Benestar Social, Gent gran i Sanitat, Joventut
3a Tinenta d'Alcalde
/
Josep Maria Raduà i Serra Cultura, Festes i Tradicions, Patrimoni Educació
Regidor
/
Joan Martínez i Borrell Noves Tecnologies, Brigada i Manteniment, Indústria
Regidor
/
Veure actes