Documents i Subvencions
A les Entitats
Documents
Altres
Beques
Serveis
Imatge Corporativa
Subvencions
Subvencions atorgades a l'Ajuntament d'Ascˇ
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2017
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2016
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2015
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2014
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2013
Subvencions atorgades a l'Ajuntament 2012
Subvencions atorgades a l'IMTUFITA
IMTUFITA 2015
IMTUFITA 2014
IMTUFITA 2013
IMTUFITA 2012
Pla de foment d'ocupaciˇ 2017

Entitats

Què és i per a què serveix ?

El model de compte justificatiu que consta a la pàgina web de l’Ajuntament serveix per donar compliment a l’obligació de justificar les subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Ascó.

La seva utilització és obligatòria i amb la seva presentació, juntament amb la documentació corresponent que s’hi hagi d’adjuntar, es satisfà les necessitats previstes als convenis o acords d’atorgament aprovats en cada cas.

Qui ho ha de presentar ?

Totes les entitats de la població.

Quins documents s'han de presentar ?

 • Presentar sol·licitud especificant que el romanent de l’any 2015 (si en teniu) sigui descomptat de la subvenció 2016.
 • Adjuntar certificat de l’acta de la sessió on es van aprovar aquests comptes.
 • Memòria de l’any 2014, si pot ser amb fotos on surti l’escut de l’ajuntament.
 • Extracte de comptabilitat adjuntant relació de factures i d’ingressos
 • Model del Compte Justificatiu per a les subvencions 

Com i on es pot presentar?

Personalment a l'oficina del Registre de l'Ajuntament d'Ascó

Quins departaments intervenen?

Departament d'Intervenció

Observacions

La seva elaboració permet seleccionar diversos valors en determinats camps indicats a l’efecte, així en funció d’aquests caldrà presentar una relació de factures o bé els comptes anuals de l’entitat, en aquest cas, cal adjuntar l’acord d’aprovació dels comptes anuals.

Juntament amb la presentació del model del compte justificatiu es podrà optar per presentar una Memòria d’activitats o bé emplenar l’apartat del compte reservat a l’efecte. Així mateix caldrà aportar documentació gràfica de la col·laboració donada per l’Ajuntament en concepte de subvenció que acrediti la publicitat feta per cada beneficiari de subvencions.

En el cas que el resultat econòmic de l’activitat hagi estat de superàvit, procedirà el reintegrament de l’import resultant o bé es podrà demanar que es compensi amb càrrec a la subvenció del proper exercici, en el cas que s’hagi demanat i s’hagi atorgat.

 

Beques de Formaciˇ 2016

El principal objectiu d'aquestes beques és la formació dels i les estudiants en l'àmbit local, mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic.

Servei de Cadires d'AssistŔncia DomiciliÓria

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud perquè l'Ajuntament doni el servei de cadires d'assistència domiciliària. Inclou préstec de la cadira i informació dobre l'ús.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol veí del poble. El servei només es facilitarà dins del casc urbà.

Quins documents s'han de presentar?

Sol·licitud específica.
En sol·licituds posterios hi haurà d'haver la indicació dels STM sobre la viabilitat.

Quin preu té?

Gratuït.

Com i on es pot presentar?

Personalment a l'oficina del registre de l'Ajuntament.
Per fax 977 40 61 10
Per correu electrònic: ajuntament@asco.cat

Temps de resposta

1 setmana.
Les sol·licituds amb caràcter d'urgència s'atendran en funció de la necessitat del servei.

Quina documentació es lliura?

Còpia segellada de la sol·licitud.
Indicació dels STM sobre la viabilitat del servei un cop feta la comprovació.

Quins departaments intervenen?

Secretaria.
Serveis Tècnics Municipals (Brigada).

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

El primer cop que es sol·licita, el personal de la brigada ha de comprovar la viabilitat del servei "in situ" i ho indicarà en la casella corrsponent. Aquest document serà el referent per a posteriors sol·licituds. L'aparell sempre està a disposició i l'Ajuntament es reserva el dret de decidir si el servei es fa íntegre o haurà de ser un familiar del sol·licitant que se'n faci càrrec. En aques cas, es faran les demostracions pertinents.

Descarregar sol·licitud

Descàrrega documentModel de sol·licitud (20 KB)

Imatge Corporativa

Manual d'identitat corporativa

 

Aquest manual reuneix les eines per a la correcta aplicació gràfica de la marca ASCÓ Viu la Ribera d'Ebre! en totes les seves possibles expressions.

L'ús correcte i consient de la marca ASCÓ Viu la Ribera d'Ebre! contribuirà a aconseguir els objectius d'identificació i reforç de la mateixa.

 

Cultura             

 

Generic             

 

Turisme             

 

 

Manual Identitat Corporativa

 

Subvencions que atorga l'Ajuntament d'Ascˇ

Ordenança General de subvencions Descàrrega

 

1. Subvencions per al foment del comerç al municipi d'Ascó:

2. Subvenció per al condicionament i rehabilitació d'immobles:

3. Subvencions per al foment de les explotacions agrícoles:

3.1. Consolidació i millora (Obres):

3.2. Ajut al conreu:

4. Subvencions per electrificació rural:

5. Subvencions per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball:

6. Subvenció per a persones usuàries del servei d'assistència domiciliària Roassa:

7. Subvenció per a les persones usuàries del centre residencial Rojar:

8. Subvenció per a l'ajut als estudis:

9. Subvenció per al foment del comportament responsable de les persones propietàries d'animals domèstics:

10. Subvenció per a les famílies d'Ascó pel naixement o adopció de fills/es:

11. Subvenció per al foment de les activitats comercials, industrials, professionals i l'autoocupació:

12. Subvenció per al pagament del lloguer a persones joves d'Ascó:

13. Subvenció per a la supressió de barreres arquitectòniques dels habitatges i comerços:

 

14. Subvenció per a les persones joves per a l'adquisició del primer habitatge a Ascó:

 

[+] Informació

Any 2017

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2017

 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • TURISME

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.453,30 € per a la VII MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.453,30 € per a la X MOSTRA D’ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.968,87 € per a la V MOSTRA DE VINS “TASTAVIN’S” (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 633,29 € per la DIFUSIÓ ON-LINE (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).

 

 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 27.475,00 € per al Programa Extraordinari de  Suport a la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL VAILETS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 24/11/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2017, per import de 196.019,00 €, per a l’actuació REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI MUNICIPAL ANTIC ESCORXADOR I EL SEU ENTORN (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 15/12/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.628,94€, per a l'actuació NOVA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MARGARIDA XIRGÚ i 4.746,06€ per l'actuació ADQUISICIÓ DE PROGRAMARI D'OFIMÀTICA PER ALS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ, dins del Programa Específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administrció electrònica (PEXI 2017) (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/09/2017).

 

 • MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.660,00 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la SEGURETAT DE LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 3/11/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.850,42 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 17/11/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.684,80 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la GESTIÓ DE PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 17/11/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.506,21 €  per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 3/11/2017).

 

 • CULTURA      

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.224,32 € per al FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS I/O D’INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE EDITADES DURANT L’ANY 2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/12/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 26.455,60 € per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2016/2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.135,86 € per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.485,50 € per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, ANY 2017 per a l’actuació Instal·lació d'equps d'aire condicionat al Casal Municipal (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.168,10 € per a la GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ, ANY 2017 per a la actuació BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).

 

Amb el suport de Diputació de Tarragona

 

 

 

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE

- El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 6.217,09 € per a L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VALL DE POCHOS, CODI S-005, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA D'ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANUALITAT 2017 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 19/09/2017).

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

- El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 7.073,50 € per a la OBERTURA D'UNA LÍNIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS A LA FINCA FORESTAL MUNICIPAL DE MAS DE PRADES, DINS EL PROGRAMA D'AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2016. (Proposta de Resolució de la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de data 17/07/2017).

 

Generalitat de Catalunya

Any 2016

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2016

 

 • TURISME

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.608,84 € per a la VI MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.966,18 € per a la IX MOSTRA D’ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.610,61 € per a la IV MOSTRA DE VINS “TASTAVIN’S” (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.862,78 € per ACCIONS PLANS ESTRATÈGICS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).

- El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.009,70 € per la DIFUSIÓ ON-LINE (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).

 

 • MEDI AMBIENT

- La Diputació de Tarragona ha concedit les següents subvencions per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016):

INVERSIÓ (Adquisició d’aparells i accions de millora):                        4.441,60 €

MANTENIMENT (Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses):  3.509,60 €

 

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.784,00€ per a ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016).

- La Diputació de Tarragona ha concedit les següents subvencions per a ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016):


GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA:   934,43 €

PERIDOMÈSTICS:                 5.084,80 €

 

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.235,56 € per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL•LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 1/07/2016).

 

 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.037,50€, per atendre les despeses de la Llar d'Infants Municipal Vailets, curs 2015/2016, dins del Programa Extraordinari de Suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 16/12/2016).

 

 • CULTURA

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 24.396,87 € per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2015/2016 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17/06/2016).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.194,59 € per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, ANY 2016 per a l’actuació CONSOLIDACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE CAL CAVALLER (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.188,91 € per a la  GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, ANY 2016 per a l’actuació BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).

- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.493,40 € per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2016 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).

 

Amb el suport de Diputació de Tarragona

 

 

 • CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE

- El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 6.760,74 € per a L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VALL DE ROMER, CODI P-180, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA D'ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANUALITAT 2016 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 18/10/2016).

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Any 2015

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2015

 

 • CULTURA


  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.054,40€ per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2015 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 19/06/2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.975,40€ per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ - MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PAVIMENT I PINTURA (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.943,90€ per a la GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ - BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015)

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 17.933,88€ per al FINANÇAMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2014/2015 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI


  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.125,60€ per a ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit les següents suvbencions per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

         * INVERSIÓ: Adquisició d'aparells i accions de millora: 4.724,00€
         * MANTENIMENT: Controls de la qualitat de l'aigua i altres despeses: 2.814,00€

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.702,40€ per a ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.281,92€ per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).

 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


  - La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 28.059,00€ per a l'actuació "INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL PARC DEL CARRER DE LA FARINERA" dins el PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS (PEIM 2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 36.575,00€, per atendre les despeses de la Llar d'Infants Municipal Vailets, curs 2014/2015, dins del Programa Extraordinari de Suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 18/12/2015).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de caràcter excepcional per import de 8.138,17 €, per a la Reparació de sots al túnel de Barbers (acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 11/12/2015)

 

Amb el suport de Diputació de Tarragona

 

 • CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE  - El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha concedit una subvenció per import de 5.092,24€ per a l'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ANUALITAT 2015 (Acord de la Junta de Govern del Cosell Comarcal de la Ribera d'Ebre de 15/09/2015).

  - El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 7.876,68 € per a l’Arranjament del Camí de Sant Antoni, codi S-036, dins del marc del programa d’Arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2015 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 25/06/2015).

 

Amb el suprt del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

 

Any 2014

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2014

 • PAM 2013-2016 (PROGRAMA D'INVERSIONS)

  La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 250.825,24€ per a "L'ARRANGAMENT I SUBSTITUCIÓ DE SERVEIS CARRERS VALERO I PERILL" (anualitat 2013) i una subvenció per import de 55.001,32€ per a l'actuació "REMODELACIÓ D'UN PARC INFANTIL AL CARRER DE LA FARINERA" (anualitat 2014).
 • CULTURA

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.626,54€ en PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2014 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 11/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.840,35€ en INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ - CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ TORRE DEL CASTELL D'ASCÓ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 11/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.587,80€ en GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ - BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 24/10/2014)

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 19.139,76€ en L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2013/2014 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 32.987,50€ per al PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORTS A CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/12/2014).

 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.736,80€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D'ANIMALS PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.777,607€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.808,80€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/09/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.521,00€ en FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/09/2014).

 • E-CATALEG

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.200,00€ per L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA CIMARRÓN(18/01/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 734,00€ per L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA TANGARA(17/01/2014).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 6.000,00€ per a interessos de préstecs.

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 28.059,24€ per a l'actuació "INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ D'URGÈNCIA AL CASTELL D'ASCÓ"dins el PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES (PEIS 2014).

 

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Posem l'accent n els municipis - Pla d'Acció Municipal

Any 2013

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2013

Diputació de Tarragona

 • PAM 2013-2016 (PROGRAMA D'INVERSIONS)

  La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 250.825,24€, per l'arranjament i substitució de serveis del Carrer Valero i Perill i una subvenció per import de 55.001,32€, per a la Remodelació del Parc Infantil de la Llar d'Infants Vailets (Acord del Ple de la diputació de Tarragona de data 27/09/2013).

PAM - Diputació Tarragona


 • CULTURA

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.020,30€ en programes i activitats culturals 2013 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 24/05/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ en inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà - RESTAURACIÓ PERXE BAIXUNCA (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/07/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.000,00€  en gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d'interès ciutadà - BIBLIOTECA MUNICIPAL - (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 05/07/2013).

 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.480,10€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Reducció de la proliferació d'animals peridomèstics (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 28/06/203).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.729,87€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 28/06/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.000,00€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Seguretat a les piscines (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 05/07/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ en finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment del Consultori Mèdic Local (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/07/2013).

 • E-CATALEG

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 560,00€ per l'actuació del Grup Cor Orfeó Calafellenc.

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 2.100,00€ per l'actuació de l'Orquestra Tangara. 

 • ACTUACIONS INTEGRALS EL TERRITORI I COOPERACIÓ

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ per a interessos de préstecs.   

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 29.750,00€ pel programa extraodinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2012-2013.  Amb el suport de la Diputació de Tarragona

Generalitat de Catalunya

 • Departament de Territori i Sostenibilitat

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2013, per a ACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, per un import de 5.898,75€
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2013, per a ACTUACIONS EN ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS, per un import de 16.063,51€
 • Institut Català de les Dones

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2013, PLA POLÍTIQUES DE DONES, per un import de 1.000,00€
 • Secretaria General de Joventut

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2013, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT, per un import de 1.575,00€
 • Millora Recollida selectiva de la FORM

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una suvbenció l'any 2013, per a la MILLORA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM, per un import de 799,00€

Any 2012

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'Ajuntament d'Ascó durant l'any 2012

Diputació de Tarragona

 • Llar d’Infants municipal “Vailets”

  La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 51.060,42 euros dins del Pla d’acció Municipal 2012 (PAM 2012 – Inversions), per a l’Adquisició i instal·lació de béns i d’equipaments de la Llar d’Infants municipal “Vailets”.

  PAM - Diputació Tarragona
 • Consultori Mèdic Local

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per al FINANÇAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL, per un import de 4.500,00€
 • Patrimoni Arqueològic (Suvbenció Extraordinària)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció extraordinària l'any 2012, per a l'ESTUDI, TRACTAMENT I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC D'ASCÓ, per un import de 3.757,76€
 • Gestió Sostenible dels Recursos de l'Aigua

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per a la GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS D'AIGUA, per un import de 1.135,96€
 • Promoció de la Salut Pública (Parcs i Educació)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, dins del programa de Promoció de la Salut Pública, per l'actuació PARCS I EDUCACIÓ, per un import de 3.304,69€
 • Protecció de la Salut Pública (Seguretat Piscines)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, dins del Programa de la Salut Pública, per l'actuació SEGURETAT A LES ZONES DE BANY PISCINES, per un import de 6.582,81€
 • Protecció de la Salut Pública (Peridomèstics)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una suvbenció l'any 2012, dins del Programa de la Salut Pública, per l'actuació REDUCCIÓ DE PERIDOMÈSTICS I CONTROL DE PLAGUES, per un import de 7.820,887€
 • Protecció de la Salut Pública (Aigua Consum Humà)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una suvbenció l'any 2012, dins del Programa de la Salut Pública, per l'actuació CONTROL SANITARI D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, per un import de 3.505,02€
 • Realització de Programes i Activitats Culturals

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS, per un import de 10.920,00€
 • Actuacions en Equipaments Municipals (Ar. Voltes i Sitges)

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, per l'actuació ARRANJAMENT VOLTES I SITGES SOTA PLAÇA MAJOR, per un import de 6.230,72€

Generalitat de Catalunya

 • Departament d'Ensenyament

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per al FUNCIONAMENT DE LA LLAR D'INFANTS VAILETS, curs 2011 - 2012, per un import de 54.600,00€
 • Departament d'Ensenyament

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per al FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL D'ASCÓ, curs 2011 - 2012, per un import de 9.430,00€
 • Institut Català de les Dones

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per a l'Elaboració, IMPLEMENTACIÓ O DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES DE DONES, per un import de 2.443,00€
 • Departament Benestar i Família

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT-PROJECTE NO T'ATURIS, per un import de 1.126,00€
 • Departament Benestar i Familia

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT-PROJECTE SUVBENCIONSHABITATGE, per un import de 932,00€

Any 2015

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'IMTUFITA durant l'any 2015

TURISME

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a IMTUFITA, per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2015, les següents subvencions.

 

- VII MOSTRA D'ARTS I OFICIS 11.081,94 €
- III MOSTRA DE VINS "TASTAVINS" 5.669,24 €
- V MOSTRA DEL CAVA 11.081,94 €

 

 

Veure més subvencions de la Diputació de Tarragona aquí

Any 2014

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'IMTUFITA durant l'any 2014

 • TURISME

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 10.511,27€ en VII MOSTRA D'ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 22/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.692,95€ en II MOSTRA DE VINS "TASTAVIN'S" (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 22/07/2014).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.302,47€ en IV MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 22/07/2014).

Veure més subvencions de la Diputació de Tarragona aquí

Any 2013

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'IMTUFITA durant l'any 2013

 • TURISME

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.875,80€ en VI MOSTRA D'ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 19/07/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.300,44€ en I MOSTRA DE VINS "TASTAVIN'S" (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2013).

  - La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.545,32€ en III MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2013).

Veure més subvencions de la Diputació de Tarragona aquí

 

 • DEPARTAMENT DE CULTURA

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'IMTUFITA una subvenció l'any 2013, per a les FESTES DE SANT ANTONI 2013, per un import de 5.576,00€

Veure més subvencions de la Generalitat de Catalunya aquí

Any 2012

Llistat de subvencions que s'han atorgat a l'IMTUFITA durant l'any 2012

 •  Mercat Medieval i Mostra d'arts i Oficis

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'anys 2012, per la realització d'accions de desenvolupament local, per l'actuació MERCAT MEDIEVAL I MOSTRA D'ARTS I OFICIS, per un import de 11.257,33€

 • II Mostra del Cava

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Ascó una subvenció l'any 2012, per la realització d'accions de desenvolupament local, per l'actuació II MOSTRA DEL CAVA, per un import de 4.832,55€

 

Veure més subvencions de la Diputació de Tarragona aquí

Pla de foment d'ocupaciˇ 2017

TrÓmits amb certificat electr˛nic

La URL d'ahquest mòdul és: http://seu-e.asco.cat