Ciutadania i Empreses


Ordenança General de subvencions

Dades atenció ciutadana (Com – Cita prèvia)

1. Subvencions per al foment del comerç al municipi d’Ascó

DescàrregaBases DescàrregaSol·licitud Descàrrega del document Triptic Comerços Descàrrega del document Triptic Participants Descàrrega del documentPortal Descàrrega del documentComerços Adherits

2. Subvenció per a la realització d’obres en immobles al municipi d’Ascó

Bases DescàrregaSol·licitud

2.1 Subvenció per a la realització d’obres en immobles al municipi d’Ascó (Altres)

Descàrrega de documentsSol·licitud

2.2 Subvenció per a la instal·lacions d’eficiència energètica sostenibles al municipi d’Ascó

Descàrrega de documentsSol·licitud

2.3 Subvenció per a la retirada, tractament i gestió de les cobertes de fibrociment (contingut amb amiant)

Descàrrega de documentsSol·licitud

3. Subvencions per al foment de les explotacions agrícoles

Descàrrega de documentacióBases

3.1. Consolidació i millora (Obres)

Fitxa resum d'anivellament de finques, construcció o rehabilitació de la infraestructura Fitxa d’anivellament i infraestructura Fitxa reg Descàrrega de documentsSol·licitud

3.2. Ajut al conreu

Fitxa Sol·licitud

** Declaracions responsables: MOD01 MOD02 MOD03 MOD04

4. Subvenció per a l’electrificació rural

Bases Fitxa DescàrregaSol·licitud

5. Subvencions per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball

Descàrrega del documentFitxa Descàrrega de documentsBases DescàrregaSol·licitud

6. Subvencions per a persones usuàries del Servei d’Assistència Domiciliària

Descàrrega de documentsBases

7. Subvenció per a persones usuàries del Centre de Dia i de la Residència lo Rojar

Descàrrega de documentsBases

8. Subvenció per a l’ajut als estudis

Descàrrega del documentFitxa Descàrrega del documentBases

8.1 – Sol·licitud de subvenció per estudis no universitaris

Descàrrega del documentSol·licitud

8.2.- Sol·licitud de subvenció per estudis universitaris

Descàrrega del documentSol·licitud

9. Subvenció per al foment del comportament responsable de les persones propietàries d’animals domèstics

Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

10. Subvenció per a les famílies d’Ascó pel naixement o adopció de fills/es

Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

11. Subvenció per al foment de les activitats comercials, industrials, professionals i l’autoocupació

Descàrrega del documentBases

11.1 – Sol·licitud de subvenció per a activitats comercials, industrials, professionals al municipi d’Ascó. Obres

Descàrrega del documentFitxa resum activitats comercials, industrials i professionals
Descàrrega del documentSol·licitud (Obres)

11.2 – Sol·licitud de subvenció per a l’autoocupació al municipi d’Ascó

Descàrrega del documentFitxa resum activitats autoocupació
Descàrrega del documentSol·licitud (Autoocupació)

11.3 – Subvencions per a activitats comercials, industrials i professionals. Instal·lacions fixes

Descàrrega del documentSol·licitud

12. Subvenció per al pagament del lloguer a persones joves d’Ascó i altres col·lectius vulnerables

Descàrrega del documentFitxa Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

12.1 Justificació per al pagament del lloguer a persones joves d’Ascó i altres col·lectius vulnerables

Descàrrega del documentSol·licitud

14. Subvenció per a la adquisició d’immobles, solars i similars destinats a l’ús residencial al municipi d’Ascó

Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

15. Subvenció destinada a fomentar la creació d’ocupació al municipi d’Ascó

Descàrrega del documentFitxa Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

17. Subvenció per als ajuts extraordinaris per a zones rurals

Descàrrega del documentBases Inici del tràmitSol·licitud

18. Subvenció COVID-19

18.1 Sol·licitud de subvenció per als autònoms i petites empreses afectades per l’impacte generat per la crisi del COVID-19

Descàrrega del documentBases Inici del tràmitSol·licitud

18.2 Sol·licitud de subvenció en l’àmbit de les activitats de restauració, de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals i dels centres d’estètica i bellesa afectats

Descàrrega del documentBases Inici del tràmitSol·licitud

19. Subvenció per a l’impuls del polígon industrial d’Ascó

Descàrrega del documentBases Descàrrega del documentSol·licitud

20. Bases reguladores de la subvenció per a la inclusió d’habitatge al programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer d’Ascó

Descàrrega del documentBases

Descàrrega del documentSol·licitar subvenció per compensació per la limitació del preu

Descàrrega del documentSol·licitar subvenció per sufragar possibles desperfectes i petites reparacions

Descàrrega del documentSol·licitar subvenció per sufragar impagats

20.1. Normes reguladores del funcionament dela borsa d’habitatges de lloguer d’Ascó

Descàrrega del documentNormes Descàrrega del document Certificat del Ple 22/12/2020

** Adhesió campanya “Invertim Ascó”

Inici del tràmitSol·licitud