MODIFICACIÓ ORDENANÇA ICIO

febrer 7, 2023|0 Comments

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Article 1. Naturalesa i fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació [...]