SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE PERSONES JOVES

Aquesta subvenció té l’objectiu promoure l’emancipació de la gent jove que ho desitgi i facilitar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent de les persones joves de la població, ja que és el sector que especialment pateix dificultats econòmiques degut a la crisi actual.

Un cop signat el contracte de lloguer, es pot demanar el dret a la subvenció. Transcorregut un any, es sol·licitarà el pagament de la subvenció aportant els justificants de pagament del lloguer.

Requisits:

  • Tenir entre 18 i 35 anys
  • Estar empadronat al municipi per un termini mínim de 7 anys anteriors a la sol·licitud o 10 anys de forma continuada amb anterioritat
  • Ser llogater de l’habitatge habitual i permanent al municipi
  • Estar al corrent amb les obligacions tributaries
  • No tenir relació de parentiu amb el propietari/a de l’habitatge fins al quart grau de consanguinitat o afinitat inclosos
  • No haver llogat l’habitatge mitjançant la borsa de mediació

Documentació necessària per sol·licitar el dret:

  • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant
  • Fotocòpia del contracte de lloguer de l’habitatge redactat de conformitat amb la legislació vigent i on consti la persona sol·licitant com a arrendatària, per l’ajut al lloguer.
  • Cèdula d’habitabilitat i certificat energètic

Documentació necessària per sol·licitar el pagament:

  • Justificants de pagament de la renta del lloguer a favor del propietari

 

[+] Per a més informació i detall consultar bases

Sol·licitar dret  (SUBVENCIONS — 12.- Sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer a persones joves d’Ascó)

Sol·licitar pagament (SUBVENCIONS — 12.1.- Justificació de subvenció per al pagament del lloguer a persones joves d’Ascó)

Demanar cita prèvia (Unitat d’Ajuts i Subvencions – Subvencions)