1SUBVENCIÓ PER A LA INCLUSIÓ D’HABITATGES AL PROGRAMA DE LA BORSA D’HABITATGES DE LLOGUER D’ASCÓ

L’objectiu d’aquesta subvenció és activar el mercat de lloguer d’habitatges municipal mitjançant una oferta atractiva.

Requisits:

 • Estar al corrent amb les obligacions tributaries
 • Nota simple o escriptura de propietat de l’habitatge
 • Formalitzar un contracte de lloguer a través de la Borsa de Mediació

Import de la subvenció:

 • 3000,00 €, en compensació al preu
 • 1.500,00 € per sufragar possibles desperfectes i petites reparacions
 • Dos mensualitats de la renta de lloguer pactada

Documentació necessària:

 • Per la compensació per la limitació de preu:
  1. Contracte de lloguer
  2. Justificants de pagament
 • Per sufragar possibles desperfectes i petites reparacions:
  1. Factura corresponent a nom del propietari i justificant de pagament
  2. Fotografia d’abans i després
  3. Full de conformitat de l’acció realitzada signada per ambdues parts
 • Per sufragar impagats:
  1. Informe favorable dels serveis socials
  2. Justificació de les circumstàncies sobrevingudes, extraordinàries i temporals que impedeixen fer front al pagament del lloguer
  3. Reconeixement del deute per part del llogater

Bases[+] Per a més informació i detall consultar bases

Sol·licitar subvenció per compensació per la limitació del preu

Sol·licitar subvenció per sufragar possibles desperfectes i petites reparacions

Sol·licitar subvenció per sufragar impagats

Demanar cita prèvia (Habitatge i obra social)