BORSA DE MEDIACIÓ AL LLOGUER

La Borsa té com a objectiu principal facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne.

És un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc d’habitatges desocupats.

Segons els ingressos es pot optar a dos modalitats de lloguer:

 • Lloguer Social – S’adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya) segons el conveni de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Lloguer de mercat – S’adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos superiors a 4 vegades l’IRSC

Es nodreix d’habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de la borsa.

COM FUNCIONA?

La borsa ofereix a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu assequible, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters

A DISPOSICIÓ DELS PROPIETARIS:

Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte

 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats

A DISPOSICIÓ DELS LLOGATERS:

 • Facilita la recerca d’un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants
 • Servei gratuït d’assessorament

INSCRIPCIÓ D’UN HABITATGE A LA BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència. També fa de mediadora entre les persones propietàries i les persones llogateres en cas d’impagament, buscant la resolució de conflictes.

A més, assessora i facilita tràmits relatius a subvencions en matèria d’habitatge, tant municipals com supramunicipals.

A les persones propietàries s’ofereix:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de contractes.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
 • Tramitació de subvencions municipals

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les instruccions del tràmit enllaçat al final d’aquesta pàgina o fer-lo via seu electrònica.

REQUISITS:

 • Ha d’estar en vigor la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, el certificat d’eficiència energètica, les escriptures de propietat i els documents d’identitat dels propietaris.
 • Els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) han d’estar pagats.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Instància específica
 • DNI, targeta de residència o CIF de les persones propietàries
 • Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Nota simple informativa del Registre de la Propietat o escriptura de propietat

Un cop realitzada la sol·licitud, el/la responsable del servei es posarà en contacte amb el propietari/a per a la visita de l’immoble corresponent i la cerca del llogater/a més idoni.

 Inscripció

Cita prèvia (Habitatge i obra social – Habitatge i obra social)

INSCRIPCIÓ PER A LLOGAR UN HABITATGE DE LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER A ASCÓ

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

La borsa procura que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També ha de procurar que la renda a pagar sigui l’adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència.

A les persones llogateres s’ofereix:

 • Facilita la recerca d’un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants.
 • Servei gratuït d’assessorament.

REQUISITS:

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • No tenir cap habitatge en propietat o amb drets de gaudi
 • Disposar d’ingressos per fer front al pagament del lloguer
 • Estar inscrit o inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Heu d’aportar el document original i una fotocòpia o la còpia compulsada en tots els casos:

 • Sol·licitud de formar part de la borsa com a sol·licitant d’habitatge
 • DNI, targeta de residència i/o passaport de totes les persones membres que constin a la sol·licitud.
 • Resolució d’Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
 • Informe sobre la no constància al fitxer de morosos ASNEF.
  Podeu realitzar el tràmit fent servir el formulari de ‘Consulta Ágil Ficheros’ que apareix a l’apartat “Formularios ficheros” de la pàgina web https://soluciones.equifax.es/ederechos
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

A més, segons el cas:

 1. Persona treballadora per compte d’altri (només titulars del contacte d’arrendament):
  • Contracte de treball
  • 3 últimes nòmines
  • Informe de vida laboral
 2. Persona pensionista:
  • Certificat de la pensió rebuda
 3. Persones autònomes:
  • Certificat IRPF anual

Sol·licitud