Organització Municipal
Alcalde
Junta de Govern Local
Ple Municipal
Biografia
Salutació
Competències

Biografia alcalde

 • Josep M. Buixeda Ruana és l’actual alcalde d'Ascó i va ser escollit en la sessió constitutiva del ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015.

  Nascut a Ascó el 1974. Solter amb un fill. Va estudiar a l’Institut Pons d’Icart. Empleat públic des de 1996, actualment amb excedència. Ha estat president del Comitè dels Treballadors de l’Ajuntament d’Ascó. Per primer cop ha estat càrrec electe d’aquest Ajuntament, havent assumit l’Alcaldia. Actual vicepresident del Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre i des de juliol de 2.015 també és president de l’AMAC (Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears).

Salutació

 • Benvolguts i Benvolgudes:

  Us dono la benvinguda al web de l’Ajuntament d’Ascó.

  Tant si coneixeu Ascó com si és la primera vegada que us interesseu per la nostra vila, espero que trobeu en aquest espai una finestra oberta que us serveixi per a conèixer més a fons el  nostre poble i, especialment, per apropar els ciutadans a l’Ajuntament  facilitant una comunicació interactiva en tots els seus àmbits.

  Aquesta és una pàgina viva, dinàmica, que anirem desenvolupant al llarg de la legislatura per tal que vagi responent a la major part de les necessitats dels ciutadans.

  Us animo a visitar la web de l'Ajuntament i a fer-nos arribar les vostres opinions i suggeriments per a ajudar-nos a construir un Ascó  més obert, més integrador i més proper a tots i cadascun dels seus ciutadans.  No deixeu de visitar-nos, esteu a casa vostra.

   

  Josep Maria Buixeda Ruana

  Alcalde d’Ascó

Competències

Funcions

L’alcalde/ssa és el màxim representant polític del municipi, en qui recauen a més les tasques de gestió dels serveis i l’activitat general de l’Ajuntament.

L’alcalde/ssa s’escull pel ple de l’Ajuntament, i l’elecció té lloc en la sessió constitutiva, al cap de vint dies de la celebració de les Eleccions municipals.

Poden ser candidats a l’alcaldia tots els regidors i les regidores que van encapçalar les respectives llistes electorals que han obtingut representació a l’Ajuntament. Qui resulta escollit alcalde/ssa pren possessió davant el ple de la Corporació d’acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics.

 

Atribucions

Les competències o atribucions de l’alcalde són de caràcter essencialment executiu i de gestió. Són les pròpies del govern municipal, del dia a dia de la gestió dels serveis i altres activitats de l’Ajuntament, així com la representació política del municipi. Es poden resumir en els apartats següents:

 • Representació institucional del municipi i govern polític de l’Ajuntament, inclosa la representació dels seus òrgans col·legiats, la capacitat de dictar bans o la de fer acomplir les resolucions municipals.
 • Direcció del govern, de l’administració dels serveis municipals, com també el del personal de l’Ajuntament.
 • Desenvolupament de la gestió econòmica i execució del pressupost, inclosa la possibilitat de concertar operacions de crèdit, contractar i adquirir béns, fins al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i la de vendre patrimoni en determinades circumstàncies.
 • L’alcalde és l’autoritat en seguretat ciutadana en l’àmbit municipal, de manera que li correspon la direcció superior de la Policia Local i l’adopció de mesures excepcionals en cas de catàstrofe o similars.
 • Exercir les competències sancionadores de l’Ajuntament i atorgar les llicències municipals.
 • Aprovar instruments menors de planejament i gestió urbanística.

 

Normativa: article 21, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Delegacions

L’alcalde pot delegar la major part de les seves atribucions en la Junta de Govern Local, en els tinents d’alcalde o en els regidors (excepte les previstes en l’article 53. 3 de la TRLMRLC).

Els únics requisits que han d’acomplir aquestes delegacions són especificar clarament el seu abast i haver estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província.

L’alcalde pot revocar en qualsevol moment les delegacions de competències que hagi atorgat.

Normativa: L’elecció de l’alcalde/ssa és regulada per l’article 196 de la Llei electoral.

La Junta de Govern Local
Composició
Competències

La Junta de Govern Local

Només els ajuntaments de més de 5.000 habitants o aquells que són capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants, han de constituir normativament la Junta de Govern Local. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde o l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin. 

 La Junta de Govern Local (JGL) es reuneix de forma ordinària cada dijous. En el cas que sigui festiu o algun assumpte sobrevingut impedeixi la seva realització s'avança a dimecres. La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un màxim d'una tercera part del nombre de regidors i regidores, nomenats per l'alcalde. La JGL dóna compte al ple municipal.

 

Normativa: Article 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 15 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Articles 48.1 b), 54 i 57 Decret legislatiu 2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Articles 54 i 55, del 52,  53,  112  i 113, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 

Composició

 • Nom: Josep M. Buixeda Ruana, IA-FIC
  Càrrec: ALCALDE
  a/e: alcaldia@asco.cat

  Biografia/currículm: Ascó, 1974, solter amb un fill. Va estudiar fins a COU a l’ l’institut Pons d’Icart. Empleat públic des de 1996, actualment amb excedència. Ha estat president Del Comitè dels Treballadors de l’ Ajuntament d’Ascó. Per primer cop com a càrrec electe d’aquest  Ajuntament, havent assumit l’Alcaldia. Actual vicepresident del Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre i des de juliol de 2015 president de l’AMAC.

  Regidoria:

  - Control i Gestió Pressupostària
  - Tresoreria
  - Gestió Tributària
  - Participació Ciutadana
  - Personal
  - Esports
  - Medi Ambient

 • Nom: Josep Jaimot Jiménez, ERC
  Càrrec: 1r TINENT D'ALCALDE
  a/e: jjaimot@asco.cat

  Biografia/currículum: Móra la Nova,  1963, resideix a Ascó des de fa 30 anys, casat amb 1 fill. Tècnic  superior en instal•lacions electrotècniques i processos d’hidrogen, desenvolupant la seva carrera laboral a Ercros on treballa com a tècnic de producció. Secretari del Jutjat de Pau i Registre Civil des del 1997. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó des de 2015 en representació d’ERC.

  Regidoria:

  - Brigada i Manteniment de d'Infraestructures
  - Festes
  - Fires i Turisme
  - Seguretat i mobilitat
  - Agricultura

 • Nom: Salvador Florido Florido, IA-FIC
  Càrrec: 2n TINENT D'ALCALDE
  a/e: sflorido@asco.cat

  Biografia/currículum: Unya (Naut Aran), 1957. Casat amb dues filles i dos nets. Té una Gestoria Administrativa a Ascó. Lligat a l’Ajuntament des de 1991. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó en representació de IA-FIC.

  Regidoria: 

  - Coordinació de Regidories
  - Urbanisme
  - Treball
  - Promoció Econòmica
  - Indústria i Comerç
  - Habitatge i Obra Nova
  - Protecció Civil
  - Formació

 • Nom: M. Montserrat Lerma Díaz, IA-FIC
  Càrrec: 3er TINENT D'ALCALDE
  a/e: mlerma@asco.cat

  Biografia/currículum: Barcelona, 1964. Resideix a Ascó des de 1992. Té un fill. Administrativa i cantant solista a diverses orquestres. Ha treballat a l'empresa privada com a administrativa, en algunes com a secretària de direcció. Regidora de l'Ajuntament d'Ascó des de 2016 en representació de IA-FIC.

  Regidoria:

  - Ensenyament
  - Cultura i tradicions
  - Benestar Social i Gent Gran
  - Noves Tecnologies

   

   

Competències

La Junta de Govern Local no té atribuïdes unes competències pròpies d'acord amb la normativa de règim local. Les seves funcions són l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i l'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde o el plenari municipal.

Tant l'alcalde com el ple municipal d'Ascó han delegat en la Junta de Govern Local diverses competències.

 

Fes click aquí per accedir al Decret de delegació de competències de l'alcalde en la JGL. (NO HI HA LINK)

Fes click aquí per accedir a l'acta de delegació de competències del ple en la JGL. (NO HI HA LINK)

 

El Ple
Competències
Composició actual
Retribucions
Grups Polítics
Junta de Portaveus
Comissions Informatives

El Ple Municipal

El ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el gover del municipi. Està integrat per 9 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l'alcalde.

D'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals, la seva composició és la següent: IA-FIC, 4 regidors; CIU, 4 regidors; ERC, 1 regidor.

El ple celebra una sessió ordinària cada tres mesos, sessió extraordindària quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores.

Les sessions ordinàries se celebren a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Ascó (Carrer Hospital, número 2) i són obertes a tota la ciutadania.

Competències

El ple municipal és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per tots els regidors.


Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l'article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències:

1. Competències pròpies de caràcter indelegable:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

m) La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

2. Competències de caràcter delegable:

a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

c) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

e) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

f) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.Classes de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes: 
      Ordinàries
      Extraordinàries
      Extraordinàries de caràcter urgent

 

Fes click aquí per consultar les actes dels plens (FALTA LINK!)

Composició Actual

 • Nom: Josep M. Buixeda Ruana, IA-FIC
  Càrrec: ALCALDE
  a/e: alcaldia@asco.cat

  Biografia/currículm: Ascó, 1974, solter amb un fill. Va estudiar fins a COU a l’ l’institut Pons d’Icart. Empleat públic des de 1996, actualment amb excedència. Ha estat president Del Comitè dels Treballadors de l’ Ajuntament d’Ascó. Per primer cop com a càrrec electe d’aquest  Ajuntament, havent assumit l’Alcaldia. Actual vicepresident del Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre i des de juliol de 2015 president de l’AMAC.

  Regidoria:

  - Control i Gestió Pressupostària
  - Tresoreria
  - Gestió Tributària
  - Participació Ciutadana
  - Personal
  - Esports
  - Medi Ambient

 • Nom: Josep Jaimot Jiménez, ERC
  Càrrec: 1r TINENT D'ALCALDE
  a/e: jjaimot@asco.cat

  Biografia/currículum: Móra la Nova,  1963, resideix a Ascó des de fa 30 anys, casat amb 1 fill. Tècnic  superior en instal•lacions electrotècniques i processos d’hidrogen, desenvolupant la seva carrera laboral a Ercros on treballa com a tècnic de producció. Secretari del Jutjat de Pau i Registre Civil des del 1997. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó des de 2015 en representació d’ERC.

  Regidoria:

  - Brigada i Manteniment de d'Infraestructures
  - Festes
  - Fires i Turisme
  - Seguretat i mobilitat
  - Agricultura

   

 • Nom: Salvador Florido Florido, IA-FIC
  Càrrec: 2n TINENT D'ALCALDE
  a/e: sflorido@asco.cat

  Biografia/currículum: Unya (Naut Aran), 1957. Casat amb dues filles i dos nets. Té una Gestoria Administrativa a Ascó. Lligat a l’Ajuntament des de 1991. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó en representació de IA-FIC.

  Regidoria: 

  - Coordinació de Regidories
  - Urbanisme
  - Treball
  - Promoció Econòmica
  - Indústria i Comerç
  - Habitatge i Obra Nova
  - Protecció Civil
  - Formació

 • Nom: M. Montserrat Lerma Díaz, IA-FIC
  Càrrec: 3er TINENT D'ALCALDE
  a/e: mlerma@asco.cat

  Biografia/currículum: Barcelona, 1964. Resideix a Ascó des de 1992. Té un fill. Administrativa i cantant solista a diverses orquestres. Ha treballat a l'empresa privada com a administrativa, en algunes com a secretària de direcció. Regidora de l'Ajuntament d'Ascó des de 2016 en representació de IA-FIC.

  Regidoria:

  - Ensenyament
  - Cultura i tradicions
  - Benestar Social i Gent Gran
  - Noves Tecnologies

 • Nom: Fina Egea Peralta, IA-FIC
  Càrrec: REGIDORA
  a/e: jegea@asco.cat

  Biografia/currículm: Badalona, 1953, casada. Secretària de fiscalitat i pràctica tributària, secretària dental, ajudant de cirurgia general i plàstica i gerent durant 20 anys a la clínica dental Montedent d'Ascó. També ha estat 20 anys com a professional en una clínica dental, ajudant d'infermeria, odontologia i implantologia i blanquejament dental.

  Regidoria:

  - Sanitat
  - Dona i Igualtat
  - Governació
  - Joventut

 • Nom: Margarita Daura Biarnés, CDC
  Càrrec: REGIDORA

  a/e: cdc@asco.cat

  Biografia/currículum: Ascó, 1961. Casada i amb dos filles. Tècnica superior de secretariat. Carrera laboral com a administrativa a l’empresa privada. Exercint com a jutgessa de pau des del 2011 fins al 2015 i actualment consellera del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Regidora de l’Ajuntament d’Ascó en representació de CDC.

 • Nom: Josep Serra Serra, CDC
  Càrrec: REGIDOR

  a/e: cdc@asco.cat

  Biografia/currículum: Ascó, 1962. Casat i amb dos fills. Tècnic en electricitat industrial i línies d’alta tensió. Actualment treballa com a tècnic ALARA operacional al servei de protecció radiològica de la C.N. Ascó. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó en representació de CDC.

 • Nom: Cristina Serra Cavallé, CDC
  Càrrec: REGIDORA

  a/e: cdc@asco.cat

  Biografia/currículum: Sabadell, 1973. Va arribar a Ascó l’any 1998. Casada i amb un fill. Llicenciada en ciències químiques. Actualment treballa en protecció radiològica durant les recàrregues a la C.N. Ascó-Vandellòs per l’empresa Proinsa. Regidora de l’Ajuntament d’Ascó en representació de CDC.

 • Nom: Miquel Àngel Ribes Jornet, CDC
  Càrrec: REGIDOR

  a/e: cdc@asco.cat

  Biografia/currículum: Ascó, 1983. Solter. Enginyer tècnic industrial en electricitat i graduat superior en aviació comercial i pilot de transport de línia aèria. Actualment treballa com a tècnic programador de recàrrega a l’Associació Nuclear Ascó–Vandellòs. Regidor de l’Ajuntament d’Ascó en representació de CDC.
   

   

Retribucions

RETRIBUCIONS 2015-2019

 

CÀRREC

RETRIBUCIÓ LÍMIT ANUAL (brut)

1r. Tinent d'alcalde

32.500,00 € /any

Regidors/res sense delegacions

  8.000,00 € /any

 

DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

 

Establir a favor del Regidor Sr. Salvador Florido Florido, que desenvolupa les seves funcions de Coordinació de Regidories, Regidor delegat de Treball i Formació, Conservació infraestructures i Patrimoni, Promoció econòmica: Industria i Comerç, Cultura, Joventut i Ensenyament, en règim de dedicació exclusiva, una retribució bruta anual de 40.000,00 €, distribuïda en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les  ensualitats de juny i desembre, i donar-lo d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que correspongui.

 

DEDICACIÓ PARCIAL:

Establir a favor del Regidor Sr. José M. Buixeda Ruana, que desenvolupa les seves funcions en règim de dedicació parcial, una retribució bruta anual de 40.000,00 €, distribuïda en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l'any i donar-la d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que correspongui.

Establir a favor de la Regidora Sra. M. Montserrat Lerma Díaz, que desenvolupa les seves funcions en règim de dedicació parcial, una retribució bruta anual de 30.000,00 €, distribuïda en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l'any i donar-la d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que correspongui.

Establir a favor de la Regidora Sra. Josefa Egea Peralta, que desenvolupa les seves funcions en règim de dedicació parcial, una retribució bruta anual de 30.000,00 €, distribuïda en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l'any i donar-la d'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que correspongui.

 

INDEMNITZACIÓ PER ASSISTÈNCIES 

 

ÒRGAN

IMPORT

Ple

500,00 € bruts/sessió

Junta de Govern Local

450,00 € bruts/sessió

Junta de Portaveus

300,00 € bruts/sessió

Comissions Informatives

300,00 € bruts/sessió

 

INDEMNITZACIÓ PER GRUP POLÍTIC

 • 500,00 € per grup i any
 • 500,00 € per regidor i any

 

* BOP-T. Dijous, 9 de juliol de 2015 - Número 158
* BOP-T. Dimarts, 6 d'octubre de 2015 - Número 231 (Modificació)
* BOP-T. Dijous, 31 de març de 2016 - Número 61
* BOP-T. Dijous, 28 de setembre de 2017 - Número 188Grups polítics

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d?adscriure?s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

A l'actual consistori, fruit de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, existeixen tres grups municipals:

 

 

GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS D'ASCÓ-FEDERACIÓ D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA:

Josep Maria Buixeda Ruana

Salvador Florido Florido

M. Montserrat Lerma Díaz

Josefa Egea Peralta

 

REGIDOR NO ADSCRIT:

Josep Jaimot Jiménez

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ:

Margarita Daura Biarnés

Josep Serra Serra

Cristina Serrra Cavallé

Miquel Angel Ribes Jornet

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l’alcalde per tots els portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant.

La junta de portaveus de l'actual consistori està formada per:

Josep Maria Buixeda Ruana

Salvador Florido Florido (suplent, Josep Maria Buixeda Ruana)

Josep Jaimot Jiménez

Margarita Daura Biarnés (suplent, Josep Serra Serra)

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això, és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Les comissions informatives es reuneixen coincidint amb la celebració de cada sessió plenària ordinària o extraordinària dos dies abans de la seva celebració. A més a més, les comissions informatives també es reuneixen, sense periodicitat establerta, per estudiar acords que facin referència a competències del ple que aquest hagi delegat a la Junta de Govern Local.  Per al mandat 2015-2019 s'han constituït les següents comissions informatives, i tenen la composició que figura a continuació: 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - HISENDA

Josep Maria Buixeda Ruana

Salvador Florido Florido (suplent, M. Montserrat Lerma Díaz)

Josep Jaimot Jiménez

Margarita Daura Biarnés (suplent, Josep Serra Serra)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA TÈCNICA

Josep Maria Buixeda Ruana

Salvador Florido Florido (suplent, M. Montserrat Lerma Diaz)

Josep Jaimot Jiménez

Miquel Àngel Ribes Jornet (suplent, Josep Serra Serra)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Josep Maria Buixeda Ruana

Josefa Egea Peralta (suplent, M. Montserrat Lerma Diaz)

Josep Jaimot Jiménez

Josep Serra Serra (suplent, Margarita Daura Biarnés)

 

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL

Josep Maria Buixeda Ruana

M. Montserrat Lerma Díaz (suplent, Josefa Egea Peralta)

Josep Jaimot Jiménez

Cristina Serra Cavallé (suplent, Miquel Angel Ribes Jornet)

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT

Josep Maria Buixeda Ruana

Josep Jaimot Jiménez

Salvador Florido Florido

Josefa Egea Peralta

M. Montserrat Lerma Díaz

Margarita Daura Biarnés

Josep Serra Serra

Cristina Serra Cavallé

Miquel Àngel Ribes Jornet