Annex l.

Instrucció de funcionament del Sistema intern d’Alertes de l’Ajuntament d’Ascó

Preàmbul

Com a mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional, l’Ajuntament d’Ascó s’ha dotat d’un Sistema intern d’Alertes que permet comunicar, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, alertes sobre accions o omissions que poden constituir infraccions en els termes que descriu aquesta instrucció .

Mitjançant aquesta instrucció es compleix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió.

(…)

[+] Accés a la documentació complerta