L’Ajuntament d’Ascó ha aprovat un pressupost de gairebé 17 milions d’euros per aquest 2024, el primer del mandat i fruit del govern d’unitat que des de l’octubre està gestionant el municipi. Aquest pressupost representa un increment d’un 8% respecte el de 2023, que es deu sobretot a la previsió de rebre una subvenció de 830.000 € del Fons de transició nuclear.

Quant a les despeses, es destaca un ambiciós capítols d’inversions per un import de 3.664.000 € (un 8,75% més que l’any anterior) que van enfocades a millorar els serveis públics assistencials, l’adequació de carrers i places i projectes de reindustrialització i diversificació econòmica. Entres les inversions més destacades hi ha:

  • la construcció del nou dispensari mèdic.
  • reformes a la Residència d’Avis.
  • continuar en l’adequació de carrers per millorar els serveis i la imatge tant del casc antic com de la resta de zones del municipi. Un total de 785.000€ per arranjar els carrers Fontxintxella, Castell (des de plaça Estudi fins al número 83) i carrer Faedor.
  • l’arranjament del passeig del riu des de la plaça del Riu fins al pont de la C12, per un import de 340.000€.
  • la construcció del nou alberg municipal (subvencionat pels Fons Enresa)
  • la construcció de noves naus industrials al polígon (subvencionat pel Fons de transició nuclear)

En la resta de capítols de despesa també hi ha increments com el capítol 1 de personal per fer front als augments salarials que marca la llei de pressupostos del sector públic, o el bé capítol 2 de despesa corrent afectada per l’increment del cost de materials i per la pujada generalitzada de l’IPC.

S’ha procurat contenir la despesa en les transferències corrents que inclou les subvencions nominatives a entitats així com les subvencions a particulars i als

organismes autònoms dependents de l’Ajuntament. Però en canvi sí que es destina un 5% més a les transferències de capital destinades a subvencions amb un caràcter inversionista i de promoció econòmica com són les subvencions d’obres, l’adquisició d’habitatge, millores energètiques d’edificis o creació de llocs de treball, entre altres.

L’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes, s’ha congratulat de disposar d’un pressupost aprovat per unanimitat i que dona impuls a les polítiques dels últims anys: “És un pressupost continuista en la seva filosofia, ja que d’una banda aposta per invertir en aquells àmbits que han d’ajudar a treballar el futur postnuclear com és la diversificació econòmica; o bé en el capítol de despeses, posant l’èmfasi en acompanyar les inversions de particulars o empresarials que impulsin la generació de llocs de treball, adequar habitatges per reduir la despesa energètica, millorar la imatge del poble i facilitar l’accés a l’habitatge”.