BASES DEL CONCURS PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL A1 EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A DE CARRERA ADSCRIT/TA A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Primera. Lloc de treball

El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent:
– Lloc: Tècnic/a d’Administració General A1
– Adscripció: Alcaldia
– Complements retributius: Complement de destí 29 i complement específic anual de 25.357,92€.
– Tipus de lloc: singularitzat
– Forma de provisió: Concurs per mobilitat interadministrativa
– Funcions específiques del lloc de treball:
Redactar documents de caràcter jurídic-administratiu com ara estatuts, reglaments, instruccions, circulars, plans normatius, estudis jurídics, ordenances, propostes de resolució, de Decret i d’Acord, informes, dictàmens, o documents similars; assessorar jurídicament als òrgans municipals; Formular consultes fonamentades en dret a altres administracions públiques, institucions, òrgans o autoritats; examinar disposicions normatives d’altres administracions, així com jurisprudència dels jutjats i tribunals; estudiar i informar recursos de caràcter administratiu; exercir, en cas necessari, com a Secretari/a Accidental o Interventor/a Accidental municipal; i les tasques connexes, i les altres semblants que l’alcaldia li encarregui.

(…)

 

Descàrrega del document [+] Informació (Bases)

Inici del tràmit [+] Informació (e-Tauler )

Inici del tràmit Accès a la sol·licitud