1.- OBJECTE

L’objecte de la present convocatòria és la de regular el procediment de selecció de personal per a ser contractat per a la realització de diferents projectes en el marc del Pla d’Ocupació Juvenil “Estiu Jove” de l’Ajuntament d’Ascó, destinat a persones jov es amb dificultats d ocupació.

Aquesta convocatòria respon a la voluntat d’aquest Ajuntament, en l’exercici de foment que tenen atribuïdes les administracions públiques, contribuir en la millora de l’ocupabilitat de les persones joves del municipi, promoure inic iatives encaminades a atorgar experiència laboral relacionada amb els seus estudis, a millorar les seves competències professionals millorant així la seva possibilitats d’accés al mercat de treball un cop finalitzin els estudis cursats i a desenvolupar pro jectes d’interès general i social per al municipi.

(…)

 

Descàrega del document (bases) [+] Informació (Bases)

Sol·licitud