La Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2023, ha aprovat el “Calendari de pagament, en periode voluntari, dels impostos, taxes i preus públics per l’any 2024”.

Calendari