Documents en informació pública

REGLAMENT PER A LA CREACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL D’ASCÓ

2022-04-07T16:07:06+02:00abril 7, 2022|Documents en informació pública|

REGLAMENT PER A LA CREACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL D’ASCÓ 1 - JUSTIFICACIÓ La protecció, la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. L’Ajuntament d’Ascó és el responsable últim de vetllar pel patrimoni de la [...]

ESBORRANY ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS I SERVEI D’APARCAMENT A LA ZONA D’AUTOCARAVANES

2022-04-07T14:47:28+02:00abril 7, 2022|Documents en informació pública|

ESBORRANY ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS I SERVEI D’APARCAMENT A LA ZONA D’AUTOCARAVANES Article 1. Fonament i naturalesa A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u del Reial Decret llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de [...]