BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A OFICIAL 1ª D’OBRES, EN RÈGIM LABORAL AMB CONTRACTE DE RELLEU (50%) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Primera. Lloc de treball

El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent:
– Lloc: Oficial 1a Obres C2
– Adscripció: Brigada d’Obres
– Règim jurídic: Laboral temporal
– Tipus de contracte: Contracte de relleu 50% jornada (inici contracte des de la jubilació parcial del treballador rellevat. Finalització contracte: jubilació total del treballador rellevat). Així mateix es constitueix Borsa de treball per a cobrir necessitats de personal temporal en la categoria d’oficial 1ª d’obres per substitucions, vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa sobrevinguda.
(…)

 

Descàrrega del document [+] Informació (Bases)

Inici del tràmit [+] Informació (e-Tauler )

Inici del tràmit Accès a la sol·licitud