Primera.- Lloc de treball

El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent:

– Lloc: Tècnic/a de dinamització econòmica A2

– Adscripció:  Promoció Econòmica

– Règim jurídic: Funcionari/a interí/na

– Tipus: nomenament com a funcionari/ària interi/na per l’execució de programa de caràcter temporal, així mateix es constitueix Borsa de treball per a cobrir necessitats de personal en la mateixa categoria per substitucions, vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa sobrevinguda.

(…)

Descàrega del document (bases) [+] Informació (Bases)

Sol·licitud