BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Primera. Lloc de treball

El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent:
– Lloc: Tècnic/a especialista en informàtica C1
– Adscripció: Noves Tecnologies
– Règim jurídic: Laboral temporal
– Tipus de contracte: Contracte per Programa determinat. Així mateix es constitueix Borsa de treball per a cobrir necessitats de personal temporal en la mateixa categoria per substitucions, vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa sobrevinguda.
– Funcions específiques del lloc de treball: Implementació del Programa d’interconnexió dels edificis municipals de l’ajuntament d’Ascó”: estudi i anàlisis de la infraestructura inicial, comprovació de la connectivitat i reparació, reconfiguració d’equips, centralització de serveis i interconnexió, baixa de serveis, documentació i Inventari.

(…)

 

Descàrrega del document [+] Informació (Bases)

Inici del tràmit [+] Informació (e-Tauler )

Inici del tràmit Accès a la sol·licitud