El plànol de delimitació és l’instrument que defineix, entre altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges perimetrals al voltant de les edificacions. Aquest document es basa amb el que determina la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions.

La llei 5/2003 preveu la realització d’un plànol de delimitació de la franja de protecció per risc d’incendi forestal i els ajuntaments tenen l’obligació directa de redactar-lo i aprovar-lo.

SUBJECTES OBLIGATS

Totes les edificacions i instal·lacions que apareixen en la taula següent:

TAULA DE SUBJECTES OBLIGATS

** CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TREBALLS D’OBERTURA DE FRANGES DE PROTECCIÓ

a) Amplada mínima de 25 metres on:

 1. Cal aclarir l’arbrat:Peus espaiats i podats eliminant les rames i els exemplars secs, torts, malforjats, o petits en favor dels arbres més madurs i de millor port, fins a la fracció màxima de cabuda coberta de 35%, i respectant les distàncies i les espècies autòctones preferents identificades en cada zona.
 2. Cal aclarir el matoll:• Cobertura màxima del 15% de la superfície
  • Mates aïllades separades mínim 3 metres
  • Prioritzar espècies de poca inflamabilitat

b) Zones d’arbrat adult

 • Distància de mínima entre peus de 6 metres.
 • Fracció cabuda coberta com a màxim del 35%. Per tant, que vist des de l’aire les copes dels arbres cobreixin només el 35% de superfície.
 • Sense continuïtat horitzontal de l’estrat arbori.
 • Poda de l’arbrat a 1/3 de l’alçada de l’arbre fins a un màxim de 5 metres.
 • Sense continuïtat vertical entre els estrats arbori i arbustiu.

c) Zones de matollar. Cal aclarir el matoll:

 • Cobertura màxima del 35% de la superfície.
 • Prioritzar espècies de poca inflamabilitat (llistat a l’Annex 2 del Decret 123/2005)

d) Zones amb molta pendent

En zones de pendents superiors al 40% i barrancs requereixen un estudi d’un facultatiu forestal per tal de minimitzar l’efecte de les actuacions sobre el terreny, definint:

 • Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja
 • L’amplada de la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres d’acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions d’alt risc d’incendi forestal
 • El tractament de les restes.

** EXEMPLE DE NETEJA

** DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEMÒRIA

PLÀNOL GENERAL

PLÀNOLS DE DETALL

** RESOLUCIÓ DE DUBTES

Via presencial o telefònica.

Demanant cita prèvia per a l’àrea de medi ambient.

Atenció tots els dimecres de 12 a 14 hores.