La Diputació de Tarragona té previst iniciar dos Certificats de professionalitat el proper mes de desembre de 2021.

 

Els certificats són “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (que s’impartirà a Alcanar) i “Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques” (que s’impartirà a Tortosa).

Els requisits de participació són:

 • Tenir més de 18
 • Tenir la titulació d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o e
 • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació en  el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la data d’inici de l’acció formativa

Ajut econòmic per assistència a la formació.

Segons l’establert al Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a la Diputació de Tarragona i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil i projectes de Formació Ocupacional, les persones participants en els projectes (amb un mínim del 80% d’assistència) durant el període liquidat, tindran dret a rebre una ajuda econòmica si no perceben rendes o ingressos, de qualsevol naturalesa, iguals o superiors en còmput mensual al 75 per cent de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta ajuda consisteix en 13,45 euros per dia d’assistència.

Un cop iniciada la formació, serà compatible amb l’obtenció d’un contracte de treball a temps parcial o amb la percepció d’una prestació o ajut públic.

Aquest ajut es pagarà un cop finalitzat el certificat de professionalitat sempre i quan compleixin amb el percentatge d’assistència corresponent i en tinguin dret.

El termini per presentar la sol:licitud de participació en l’activitat formativa serà del 24 de novembre al 3 de desembre de 2021 ambdós inclosos.

Sol·licitud i documentació a presentar

La documentació que s’ha de presentar per prendre part en el projecte és la que s’indica a continuació. El formulari normalitzat de la sol·licitud es pot trobar a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

 1. Sol·licitud segons el model normalitzat (formulari) que inclou:
 • Declaració responsable d’estar en possessió de la següent documentació d’acreditació del compliment de les obligacions per a obtenir la condició de persona beneficiària:
 1. Document DARDO (document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació) conforme la persona sol·licitant està inscrita a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no
 2. NIF/NIE/Passaport
 3. Documentació acreditativa de la titulació d’accés (ESO o equivalent).
 4. Documentació acreditativa de formació prèvia en l’àmbit de la formació.
 5. Document de trobar-se en situació d’exclusió social, certificat per serveis socials, si
 6. Declaració de no percebre rendes o ingressos superiors o iguals al 75% de l’IPREM.
 7. Currículum Vitae

La sol·licitud i tota la documentació requerida es podrà presentar electrònicament a través del tràmit específic creat a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona o a tal efecte, a través de les oficines d’assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona mitjançant cita prèvia i també es podrà presentar per qualsevol altre mitjà establert en la normativa vigent.

En el cas que els sol·licitants optin per presentar la documentació mitjançant les oficines d’assistència en matèria de registre, la documentació exigida en el procediment s’haurà d’aportar lliure de qualsevol suport, com grapes, espirals o qualsevol altre mitjà que pugui dificultar la seva digitalització.

Si les persones sol·licitants no autoritzen la consulta de les dades susceptibles de ser consultades a través de la plataforma de Via Oberta, hauran de presentar la documentació original de forma presencial a les oficines d’assistència en matèria de registre de Tortosa i Tarragona, en els termes anteriorment exposats, una vegada se’ls notifiqui el requeriment.

En relació amb les dades declarades en la sol·licitud, la Diputació de Tarragona podrà requerir al sol·licitant perquè en qualsevol moment del procediment aporti la documentació original declarada responsablement en el formulari de sol·licitud     de forma presencial a les oficines d’assistència en matèria de registre de Tortosa  i Tarragona tal i com en el cas anterior.

En el supòsit que s’hagi de fer qualsevol requeriment a la sol·licitud, es concedeix un termini màxim de 10 dies hàbils per presentar la documentació, a partir de l’endemà de la notificació. Aquelles persones que no responguin el requeriment dins el termini legalment establert s’entén que desisteixen de la seva petició.

 

Enllaç amb més informació i amb enllaç directe per la inscripció:

https://www.dipta.cat/empren/capacitacio-professional-en-atencio-sociosanitaria-i-socorrisme

 

Qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb ocupacioiemprenedoria@dipta.cat