1.1 INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Ascó és una població afectada per diferents riscos definits com riscos especials segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base.

Aquest Document té validesa durant els pròxims quatre i suposant que no es produeixi un canvi substancial en el municipi que afecti a l’emergència, com un canvi de govern o variació en l’afectació del risc, entre d’altres. En aquest cas s’hauria de realitzar un revisió del pla.

Remarcar que l’actualització d’aquest document, s’ha realitzat al setembre de 2023.

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es descriu a continuació:

(…)

Descàrrega de documentacióDescàrrega del document complert (visualitzar)