ESBORRANY ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS I SERVEI D’APARCAMENT A LA ZONA D’AUTOCARAVANES

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u del Reial Decret llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel serveis d’aparcament municipals i servei d’aparcament a la zona d’autocaravanes, que es regirà per la present ordenança fiscal.

[…]

 

[+] Descàrrega del document complert