Els serveis i sistemes d’informació que l’Ajuntament d’Ascó, d’ara endavant l’Ajuntament, posa a disposició de ciutadans i empreses a través de mitjans electrònics han estat avaluats mitjançant  un Anàlisi de Riscos d’acord amb els requisits del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i el Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Real decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’ENS en el mateix àmbit.

L’Anàlisi de Riscos ha permés identificar la sensibilitat dels diferents serveis i les mesures necessàries per tal d’eliminar o minimitzar els riscos que poden afectar als sistemes informàtics i evitar que les amenaces detectades no es materialitzin, no afectin greument la informació o als serveis que es presten.

Per aquest objectiu – i en compliment a l’establert a l’article 27 de l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica – es defineixen les mesures de seguretat i l’establiment dels principis i requisits d’una política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics que permeti l’adequada protecció de la informació.

Aquestes mesures de seguretat es corresponen a les seleccionades de l’Annex II l’Esquema Nacional de Seguretat aplicables als Ajuntaments.

Visualitza la Normativa Interna d’ús dels Sistemes d’Informació

Visualitza la Política de Seguretat de la Informació

Visualitza el Certificat del Ple de 23 de setembre de 2022 de la Normativa Interna d’ús dels Sistemes d’Informació

Visualitza el Certificat del Ple de 23 de setembre de 2022 de la Política de Seguretat TIC

 

Tauler anuncis Ajuntament d'Ascó
Ordenances i Reglaments