TEXT INFORMATIU

Segons acord del Ple de 23/09/2021

 

L’ús de mitjans de pagament en efectiu en les operacions econòmiques facilita el comportament defraudatori, possibilitant el blanqueig de capitals i el frau fiscal, entre d’altres. La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària ja va introduir la limitació d’aquest tipus de pagaments a 2.500 €.

El passat 11 de juliol va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Entre les mesures adoptades, resulta d’especial rellevància la que afecta a la modificació de l’esmentada limitació dels pagaments en efectiu. Així, en el seu article divuitè estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les que alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 €. En el mateix article s’estableix que la sanció per incompliment serà del 25%. El subjecte infractor serà tant la persona que efectua el pagament com la que el rep.

Des de l’Ajuntament d’Ascó es vol recordar als diferents agents municipals la importància del compliment de la present normativa, i en concret la seva incidència en la justificació de subvencions. Per tal que una despesa esdevingui subvencionable, el seu corresponent justificant de pagament haurà de complir amb la limitació dels 1.000 € en efectiu.

Es recorda que s’entenen com a pagament en efectiu els següents mitjans:

-L’ús de paper moneda i moneda metàl·lica, ja sigui moneda nacional o estrangera.

-Els xecs bancaris al portador.

-Qualsevol altre mitjà físic o electrònic, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.