BASES REGULADORES D’AJUTS ALS ESTUDIS

PRIMERA. FINALITAT

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJC) indica com un dels reptes principals “aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves” en tant que permet el desenvolupament de les oportunitats presents i futures de la persona. L’èxit en el seu pas per l’educació reglada determinarà les oportunitats dels i les joves en el món laboral, a més d’incorporar l’aprenentatge d’habilitats i actituds que els permetrà configurar el seu desenvolupament personal.
Emparant-nos en els objectius del PNJC, i entenent l’educació com a element generador d’oportunitats socials, per avançar cap a una societat del coneixement i orientada a la cohesió social; per l’adquisició de competències instrumentals i procedimentals; per facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis de les persones joves d’Ascó; i finalment, per millorar la seva ocupabilitat, s’estableixen les presents bases.

Visualitza les BASES REGULADORES D’AJUTS ALS ESTUDIS

 

 

Visualitza el CERTIFICAT DEL PLE QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES D’AJUTS ALS ESTUDIS