BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES

PRIMERA. FINALITAT

Fomentar el sector primari:
• Incrementar la superfície agrícola per tal d’afavorir la recuperació de terrenys abandonats amb oliveres i fruiters
• Consolidar les explotacions existents
• Millorar les necessitats per al conreu

Visualitza les BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES

 

 

Visualitza el CERTIFICAT DEL PLE QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES