Primera.- Llocs de treball

Els llocs de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, són els següents:

–  Càrrecs: Oficial 2ª, oficial 3ª i peó

–  Adscripció: Brigada d’Obres

–  Règim jurídic: Laboral temporal

– Tipus de contracte: Es constitueix una borsa de treball per a cobrir necessitats de personal temporal en la categoria d’oficial 2a, oficial 3a i peó per a la brigada d’obres per substitucions, vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa sobrevinguda

(…)

Descàrega del document (bases) [+] Informació (Bases)

Sol·licitud