ESTABLIMENT DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CONCÓRRER A LES PROVES PER A L’ACCÉS A L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

Article 1. Fonament

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament d’Ascó estableix la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a les places convocades pel mateix consistori, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

[…]

 

[+] Descàrrega del document complert