MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

[…]

 

[+] Descàrrega del document complert