Havent rebut escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 14 de desembre de 2023, en relació a la finalització del termini de quatre anys pel qual va ser nomenat el Jutge de Pau titular d’aquest municipi.

Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut d’aquest Municipi, d’acord amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s’obre un termini de VINT DIES HÀBILS, a comptar del següent a la publicació d’aquest anunci al BOPT, perquè les persones interessades i que reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

(…)

[+] Informació

[+] Enllaç BOPT

[+]  Accés a la solicitud