Bústia ètica i Canal Intern d’Alertes: canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern

Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada a l’Ajuntament d’Ascó i vols fer una alerta? Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat? Ho vols fer anònimament?

L’Ajuntament d’Ascó ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la Bústia ètica.

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament d’Ascó i el seu sector públic, en quatre àmbits concrets:

 • Actuacions públiques dels alts càrrecs i personal directiu
 • Actuacions relacionades amb la contractació pública
 • Actuacions públiques del personal de la funció pública
 • Actuacions finançades amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

A la Bústia ètica es poden alertar i comunicar fets i actuacions comesos o omesos a l’Ajuntament d’Ascó i al seu sector públic, en quatre àmbits:

 • Alts càrrecs i personal directiu: Queixes, alertes o comunicacions sobre la conducta ètica d’alts càrrecs i personal directiu de l’Ajuntament d’Ascó en l’exercici dels seus càrrecs i funcions.
 • Contractació pública: Queixes, alertes o comunicacions sobre la conducta dels alts càrrecs, personal directiu, càrrecs i personal al servei de l’Ajuntament d’Ascó i el seu sector públic en relació amb la intervenció que puguin tenir, directa o indirecta, en la preparació, proposta, tramitació, valoració, assessorament, adjudicació i formalització d’expedients de contractació pública a l’Ajuntament d’Ascó i el seu sector públic, així com en el control i seguiment de l’execució dels contractes públics.
 • Funció pública: Queixes, alertes o comunicacions sobre la conducta i actuacions dels empleats públics al servei de l’Ajuntament d’Ascó i el seu sector públic en relació amb la gestió de persones i l’aplicació correcta de les normes de funció pública: accés, selecció, provisió, nomenaments, contractació, aplicació de condicions laborals, cessament o separació del servei i assetjament laboral o sexual i per raó de gènere. 
 • Mecanisme de Recuperació i Resiliència: Queixes, alertes o comunicacions sobre fets relatius a projectes o operacions finançades, directament o mitjançant contractes i subvencions, a través dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i que puguin ser constitutius de frau o irregularitat.

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l’Ajuntament d’Ascó sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb el que preveuen les normes reguladores.

El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

La comunicació es pot tramitar de manera anònima mitjançant dues opcions:

 • Fent servir el navegador habitual però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa l’alerta.
 • Utilitzant una xarxa d’anonimització. El navegador TOR és un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Per utilitzar el navegador TOR, cal baixar-lo des de la pàgina de descàrrega pròpia i escriure la següent adreça a la barra de cerca: entorn.bustiaetica.gencat.cat.

Un cop connectats a TOR, la connexió passa a través de túnels xifrats que fan impossible el rastreig de la font de la informació. L’ús de la xarxa TOR per accedir a la Bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de l’alerta. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la actuació pública.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l’Ajuntament d’Ascó.
 • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.
 • Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents.
 • El format òptim per carregar fitxers a la Bústia ètica és el PDF. També admet les extensions TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, GIF, TIFF, JPG, JPEG, MP3, MP4, AVI i ZIP.
 • Els fitxers carregats no poden ocupar més de 30 MB.
 • Per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital, cal consultar les instruccions de l’eina d’anonimització.
 • L’aplicació és compatible amb les últimes versions dels navegadors Safari, Firefox, Chrome, Edge i TOR.

En iniciar el procés de tramitació, cal escollir l’àmbit temàtic sobre el qual es vol fer una alerta:

 • Actuacions públiques dels alts càrrecs i personal directiu
 • Actuacions relacionades amb la contractació pública
 • Actuacions públiques del personal de la funció pública
 • Actuacions finançades amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia ètica la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona alertadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.

Mitjançant el canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors de la Bústia durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.

La persona alertadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia, per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

L’alerta serà assignada a un dels quatre òrgans gestors de la Bústia ètica (el Comitè Assessor d’Ètica Pública, la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de l’Ajuntament d’Ascó, la Inspecció General de Serveis de Personal o el Grup de Treball Transversal) en funció de la naturalesa i la temàtica de la comunicació.

Amb caràcter previ a l’admissió de la comunicació, l’òrgan gestor podrà dur a terme les diligències d’investigació preliminars que consideri necessàries per verificar els requisits d’admissió de la comunicació i la versemblança dels fets.

Un cop admesa a tràmit la comunicació, es comprovaran els fets, i es duran a terme les tasques d’investigació necessàries per verificar-ne i acreditar-ne la veracitat per part de l’òrgan que gestioni l’alerta.

L’òrgan gestor que s’ocupa de verificar la veracitat de la comunicació actua amb independència funcional i no està sotmès a ordres jeràrquiques que en condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals.

Les actuacions de comprovació i la comunicació del resultat es desenvoluparan en el termini més breu possible i, com a norma general, en un període no superior a tres mesos a comptar des de la presentació de la comunicació dels fets a la Bústia ètica. Aquest termini pot ser ampliat fins a un termini total de sis mesos en casos justificats i motivats expressament per l’especial complexitat de la comprovació dels fets comunicats.

Si una vegada realitzades les tasques de comprovació es conclou que s’ha produït una conducta o actuació inadequada, s’elaborarà un informe que inclourà les mesures de millora en la gestió pública que considerin adequades per evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. A més a més, es podrà proposar a l’òrgan competent la iniciació d’expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o, si escau, comunicar a la Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’il·lícit penal.

En cas contrari, l’informe recollirà l’acord del cessament de les comprovacions i l’arxiu de l’expedient (o de la documentació), per manca de vulneració dels principis i regles ètiques i la inexistència de males pràctiques.

En qualsevol cas, es comunicarà a la persona que ha presentat l’alerta, queixa o comunicació, el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la conducta comunicats. L’informe no pot ser objecte de recurs o d’impugnació.

ACORD JGL de 14 de desembre de 2022, de sol.licitud al consorci AOC d’alta al servei de bústia ètica tal com s’indica en l’article 6 “Refuerzo de mecanismes para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos e intereses” ja descrit en “la Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que configura elsistema de gestión del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia” per a poder complir amb els requisits per avaluar la possible existència de frau o sospita fonamentada en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

ACORD DE PLE, de 3 de febrer, d’aprovació del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament d’Ascó.

DECRET 2023-0871

DECRET 2023-0872

ANNEX I – Instrucció de funcionament del Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament d’Ascó

LLEI 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció